pic
pic

Fatiməi-Zəhra (əleyhasəlam) Rəsulullahın (sallallahu əleyhi və alih) qəlbinin sevincidir

MÖVZUNUN DAVAMI

Fatimeyi-Zəhra (əleyhasəlam) sözün həqiqi mənasında misilsiz bir mömin və elmli-bilikli bir qadındır. Fatimə (əleyhasəlam) yeni dəyər və meyarların bir yaradıcısı kimi İslam qadınlarına həqiqi və əsl həyatın nə olduğunu öyrətmiş, onların diqqətini öz varlıql...

MÖVZUNUN DAVAMI

İslam dini zühur etdikdən sonra, «salam» kəlməsi «xoş gördük» və «alqış olcun» mə`nalarını bildirmək üçün əsas sözə çevrilmişdir. Həmçinin, «İslam» sözü də insanlığın ən yüksək kamalı olan «ilahi əmrlərə təslim olub itaət etmək»lə yanaşı, hə...

MÖVZUNUN DAVAMI

Əqidə üsullarını və dini hökmləri isbat edən mö`təbər mənbələr, əql və vəhydir. Vəhy dedikdə məqsəd, müqəddəs Qur`ani-kərim və Həzrət Peyğəmbərdən (səlləllahu əleyhi və alihi), eləcə də Əhli-beyt (əleyimussalam)-dan nəql olunan mö`təbər hədislərdir

MÖVZUNUN DAVAMI

Hüzuri-qəlbin mərtəbələri: bizim, mütləq qüdrət sahibi olan Allah-təalanın dərgahında dayanmağımızı bilməyimiz, hüzuri-qəlbin mərtəbələrinin ən birincisi və ən aşağısıdır

MÖVZUNUN DAVAMI

“... Amma qızım Fatimə... Hər vaxt mehrabda Rəbbinin hüzurunda (ibadət üçün) dayansaydı, onun nuru səmanın mələkləri üçün zahir olardı, necə ki, ulduzların nuru yer əhli üçün zahir olur...

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

  •    NUR SIRASI
    NUR SIRASI
  • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
    HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ