pic
pic
خوردن مرغی که از حرام تغذیه می‌‌کند
در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۱۴:۴۰

اين روزھا در پاکستان يک فيلم مستند نشان دادہ اند که غذاي مرغھا را از خون، رگھاي جانداران، گوشت حرام (يعني مردار) تهیه مي‌‌کنند و مرغداران اين غذا را براي مرغھا استفادہ مي‌‌کنند. مردم بعد از پخش اين فيلم نگرانند، لذا در اين وضعيت خوردن اين مرغھا تکليف چيست؟ آيا خوردن اين مرغھا جائز است يا خير؟

خوردن گوشت مرغی که از رگهای جانداران حرام گوشت تغذیه نموده است اشکال ندارد.

۱,۲۸۴ بازدید