pic
pic
برگشت قبل از اذان ظهر در ماه رمضان
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۴:۳۹

اگر کسي قبل از ظهر در ماه رمضان به جايي که فاصله ان تا وطن اش بيش از (بيش از 22.5کيلومتر) است سفر کند و قبل از اذان ظهر به وطن خود که صبح از آنجا خارج شده بر گردد آيا ميتواند قصد روزه نمايد و يا چون ابتدا مسافر شده ديگر نميتواند ان روز روزه بگيرد؟

مي تواند قصد روزه کند و روزه اش صحيح است.

۹۲۴ بازدید