pic
pic
ضمان نسبت به مال مرهونه
در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۷:۱۶

با از بین بردن مال مرهونه که متعلَق حق دیگری است، آیا نسبت به مرتهن که دارای حق رهن نسبت به آن مال می‌‌باشد نیز ضمان محقق خواهد بود؟
یعنی آیا شخص تلف کننده و یا غاصب، نسبت به اتلاف و غصب حق مرتهن نیز ضامن است یا تنها نسبت به اتلاف عین، ضامن خواهد بود؟از بین بردن و إتلاف عین مرهونه موجب ضمان است و کسی که از بین برده، باید مثل آن را به عنوان عین مرهونه در اختیار مرتهن قرار دهد. بنابراین علاوه بر تحصیل عین نسبت به مرتهن ضمانی وجود ندارد.
... ادامه مطلب

۲۱۱ بازدید

معامله رهن بدون اذن مرتهن
در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۷ & ساعت ۱۳:۱۸

ملکی در تاریخ 8/ 11/ 1379 در رهن بانک بوده، مرتهن حق هرگونه معامله در این زمینه در قرارداد رهنی مربوطه قبل از اجابت حق مرتهن از راهن را سلب نموده است. آیا معامله در این مورد قبل از اجازه مرتهن در تاریخ 8/ 11/ 1379 جائز است یا باطل؟


معامله عین مرهونه توسط مالک بدون اجازه مرتهن، حکم بیع فضولی را دارد، که اگر مرتهن اجازه ندهد باطل است.
... ادامه مطلب

۳۷۴ بازدید

حکم قراردادهای رهن و اجاره
در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ & ساعت ۱۳:۵۵

در قراردادهاي معروف به رهن و اجاره، در پاسخ علما و فقها به اين سؤال كه آيا رهن كامل كه در بين برخي رايج است مشروع است یا نه، با توجه به شبهه ربا، در پاسخ؛ حكم به عدم مشروعيت داده مي‌شود و توصيه مي‌نمايند قرض به شرط اجاره منعقد شود؟ با توجه به اين که افراد چون قصد قرض دادن و قرض گرفتن ندارند و صرفا به طور صوري به اين عقد متوسل مي‌شوند، حال در فرضي كه مالك ملك، قصد قرض گرفتن ندارد و مستأجر نيز قصد قرض دادن ندارد و ملك نيز به عنوان رهينه(در عقد رهن) مطرح نيست، بلكه به عنوان قرارداد اجاره يا صلح و مانند آن أحد طرفين مالي را در اختيار ديگري بگذارد و ديگري ملك را در اختيار صاحب مال بگذارد و قصد قرض و رهن در ميان نباشد، بلكه اباحه‌ی تصرف منظور باشد با مدت معين (مالک حق اباحه منفعت ملک را در قبال اباحه تصرف در مال طرف ديگر مثلا: «اباحه‌ی تصرّف منزل فرد الف، در قبال اباحه‌ی تصرف مبلغ 5 ميليون تومان فرد ب»، آيا در چنين قراردادي منع شرعي وجود دارد؟

1 - در هر عقدی نسبت به عقد و یا خصوصیات و شرایطی که در عقد است، باید قصد باشد و بدون قصد صحیح و نافذ نیست.

2 - توجه دارید که در اباحه‌ی تصرف، لزوم و الزامی در کار نیست و هر زمانی که مبیح بخواهد، می‌تواند مانع... ادامه مطلب

۱,۷۸۸ بازدید

حکم قراردادهای رهن و اجاره
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۴:۵۴

در قراردادهاي معروف به رهن و اجاره در پاسخ علما و فقها به اين سؤال كه آيا رهن كامل كه در بين برخي رايج است مشروع است یا خیر، با توجه به شبهه ربا، در پاسخ؛ حكم به عدم مشروعيت داده مي‌‌شود و توصيه مي‌‌نمايند قرض به شرط اجاره منعقد شود؟
با توجه به اين که افراد چون قصد قرض دادن و گرفتن ندارند صرفا به طور صوري به اين عقد متوسل مي‌‌شوند، حال در فرضي كه مالك ملک، قصد قرض گرفتن ندارد و مستاجر نيز قصد قرض دادن ندارد و ملك نيز به عنوان رهينه(در عقد رهن) مطرح نيست، بلكه به عنوان قرارداد اجاره يا صلح و مانند آن احد طرفين مالي را در اختيار ديگري بگذارد و ديگري ملك را در اختيار صاحب مال و قصد قرض و رهن در ميان نباشد، بلكه اباحه تصرف منظور باشد با مدت معينه(مالک حق اباحه منفعت ملک را در قبال اباحه تصرف در مال طرف ديگر مثلا: اباحه تصرف منزل فرد «الف» در قبال اباحه تصرف مبلغ 5 ميليون تومان فرد «ب»، آيا در چنين قراردادي منع شرعي وجود دارد؟

1 - در هر عقدي نسبت به عقد و يا خصوصيات و شرايطي که در عقد است بايد قصد باشد و بدون قصد صحيح و نافذ نيست

2 - توجه داريد که در اباحه تصرف لزوم و الزامي در کار نيست و در هر زماني که مبيح بخواهد مي تواند... ادامه مطلب

۱,۳۲۲ بازدید