مقاتل معتبره
در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۶ & ساعت ۰۷:۵۵

مقاتل معتبره اعم از فارسى و عربى از نظر حضرتعالى كدامند؟

كتاب «لهوف» و «نفس المهموم» و ترجمه آن از كتاب هاى معتبره مقاتل مى باشند.

۴۵۴ بازدید