pic
pic
آب خوردن در حال ايستاده يا با دست چپ
در تاریخ ۰۱ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۲۵

آيا خوردن آب با دست چپ و ايستاده حرام است؟ اگر آب ايستاده و با هر دو دست خورده شود چه حکمي دارد؟

خوردن آب با دست چپ اشکال ندارد و آب خوردن در شب در حال ايستاده کراهت دارد، و خوردن با هر دو دست هم اشکالي ندارد.

۳۶۱ بازدید