pic
pic
قراردادهای مشروط به جنسیت بعد از تغییر جنسیت
در تاریخ ۰۱ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۳۵

در قراردادهایی که جنسیت مطرح است (در قبل از انجام عمل، عقود و قراردادهایی بر حسب جنسیت صورت گرفته و بعد از مدتی جنسیت عوض شده است) تکلیف قراردادهای منعقده چیست؟ آیا خود به خود فسخ می‌گردند؟ در صورتی که رضایت متعاقب آن باشد چطور؟

در چنین قراردادهایی که در آن عنوان شرط است، با تغییر جنسیت، طرف دیگر می‌تواند از خیار تخلف شرط استفاده نماید.

۱,۲۶۱ بازدید