pic
pic
احتیاط در وقت شروع و پایان روزه
در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۲۳:۲۳

ايا احتياط كردن در خوردن و آشاميدن در ماه مبارک مضان مقداري قبل از اذان صبح راديو واجب است؟

ادامه مطلب

۷۸۳ بازدید