pic
pic
ترش کردن معده در حالت روزه
در تاریخ ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۰۴:۲۹

اگر در زمان روزه به اصطلاح ترش کند وآنچه در دهانش آمده است از روي ندانستن مسئله فرو ببرد حکم آن چيست؟

بايد روزه آن روز را قضا كند. 

۶۵۷ بازدید