pic
pic
فرو بردن بدون اراده خون در حالت روزه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۷:۳۷

من خونريزي لثه دارم آيا فرو بردن بدون اراده خون همراه آب دهان روزه را باطل ميکند يا نه؟

ادامه مطلب

۶۹۸ بازدید