pic
pic
استشمام بوی عطر و پیاز و ... در حالت روزه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۸:۱۸

آيا بوي رنگ ساختمان ، بوي پياز و سبزي سرخ کرده و يا بوي گاز و مواد سوختني و يا چيزي که بوي متعفن داشته باشد اگر به مشام روزه دار برسد آيا روزه اش باطل مي شود؟

ادامه مطلب

۹۷۷ بازدید