pic
pic
خروج منی بر اثر نگاه به تصاویر مبتذل در حالت روزه
در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۲۲:۲۸

اگر روزه داري به قصد لذت به تصاوير مبتذل نگاه نمايد و مني از او خارج شود چه حكمي دارد؟

ادامه مطلب

۶۹۱ بازدید