تعادل و تراجيح - جلسه 28

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم شیخ (قطعی یا ظنی بودن خاص)
بررسی کلام مرحوم شیخ (ظن نوعی و اصاله عدم القرینة)

تعادل و تراجيح - جلسه 27

خلاصه مباحث گذشته
اشکال مرحوم نائینی به مرحوم شیخ
کلام مرحوم حلی در اصول الفقه
بازگشت به کلام مرحوم نائینی
بازگشت به کلام مرحوم حلی