کتاب الحج - جلسه 26

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه مرحوم بروجردی درباره احمد بن هلال
ادله شیخ انصاری(قدس سره) بر وثاقت احمد بن هلال
اشکالات مرحوم خویی بر شیخ انصاری(قدس سره)
قرینه دوم شیخ انصاری(قدس سره)
قرینه سوم شیخ انصاری(قدس سره)
اشکال محقق خویی(قدس سره) بر قرینه سوم
ارزیابی اشکال محقق خویی(قدس سره)

کتاب الحج - جلسه 25

خلاصه بحث گذشته
روایت علل درباره شرطیّت اذن ابوین
بررسی وثاقت احمد بن هلال عبرتائی
دیدگاه فقیهان درباره احمد بن هلال
دیدگاه رجالیون پیرامون احمد بن هلال
جمع‌بندی

کتاب الحج - جلسه 24

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه مرحوم حکیم
بررسی قاعده سلطنت بر نفس
موارد تمسّک به قاعده سلطنت بر نفس
دیدگاه امام خمینی(قدس سره) درباره قاعده
تبیین قاعده سلطنت بر نفس
دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) و صاحب منتقی درباره قاعده
دیدگاه محقق خویی(قدس سره) درباره قاعده
جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

کتاب الحج - جلسه 23

یادی از شهید تقی پور(قدس سره)
خلاصه بحث گذشته
توضیح عبارت: «و ان وجب الاستئذان فی بعض الصور»
بررسی شرطیّت اذن والدین در حجّ مستحبّی بالغ
دیدگاه محقق خویی(قدس سره) در مسئله
بررسی اذن ابوین در امور مستحبّی
دیدگاه فقیهان در مسئله
دیدگاه سید یزدی(قدس سره) در مسئله